Algemene voorwaarden

Definities
1. Offerte; alle aanbiedingen van de fotograaf aan de (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst; de overeenkomst van de opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
3. Opdracht; de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf; Christien Harm, C10 Fotografie, KvK 73510602, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever; de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annulering; beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk; elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
8. Gebruik; verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van Auteurswet 1912.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbod
C10 Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijsopgaaf. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

Aanvaarding van de opdracht
De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk (per mail of app) te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. C10 Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. C10 Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Annulering en opschorting
Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimd (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk (per mail of app) te gebeuren. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 7 dagen brengt de fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Bij fotoshoots waarbij de fotograaf gebruik maakt van een externe partij worden deze kosten tevens in rekening gebracht.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.

Uitvoering van de opdracht
De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van de andere aanwezigen. De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel mogelijk na overleg met de fotograaf en kan mogelijk extra kosten met zich mee brengen. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. C10 Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Te denken valt aan kinderen die niet mee werken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeen gekomen worden.

Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

Levering
De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts een geschatte levertijd. Levering van foto’s kennen een geschatte levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen per digitale transfer (Wetransfer).

Betaling
Na levering van de foto’s zal de fotografe een factuur en/of een ‘tikkie’ sturen. Contante betalingen kunnen betaald worden op de dag van de fotoshoot. Betalingen dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn.

Fotobestanden
Bij elke fotoshoot zitten minimaal 12 digitale JPEG bestanden op hoge resolutie en zonder logo of watermerk bij de prijs inbegrepen. De foto’s worden allen standaard geleverd in kleur en daarnaast zullen er een aantal foto’s geleverd worden in zwart/wit naar eigen inzicht van de fotograaf of op verzoek van de klant. Na 3 maanden worden fotobestanden verwijderd uit het bestand van C10 Fotografie. Het is niet mogelijk om de onbewerkte bestanden en/of RAW bestanden te ontvangen.

Klachten
Als de opdrachtgever tijdens de reportage ergens ontevreden over is of iets niet mooi vindt, dan dient de opdrachtgever dit direct te melden bij de fotograaf, zodat dit haar de kans geeft hier op te anticiperen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na genoemde periode worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf €125,00 euro per publicatie. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Portretrecht
C10 Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotie doeleinden en publicaties zoals hierboven benoemd. C10 Fotografie houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij de fotograaf schriftelijk (per mail of app) bekend gemaakt te worden.

Aansprakelijkheid
C10 Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. C10 Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door C10 Fotografie zijn geleverd. C10 Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Te denken valt aan kinderen die niet mee werken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Wijziging van deze algemene voorwaarden
C10 Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Privacy en persoonsgegevens
C10 Fotografie verwerkt enkel de voor de fotoshoot noodzakelijke persoonsgegevens zoals; Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. C10 Fotografie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. C10 Fotografie verkoop deze gegevens niet aan derden en zal de gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.